Avui, més de 200 famílies confíen en la Cambra de la Propietat Urbana.

La Cambra de la Propietat Urbana actua com a òrgan de consulta i col·laboració de la Generalitat i altres Administracions Públiques en l’exercici de les tasques relacionades amb la propietat urbana.

Representa els interessos econòmics corporatius dels seus associats alhora que els presta serveis relacionats amb la gestió del seu patrimoni immobiliari.
Les Cambres tenen personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats. La seva estructura i funcionament ha de ser democràtic.Les Cambres de la Propietat Urbana estan sotmeses a la tutela administrativa del Departament de Política Territorial i Obris Públiques de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge i estan regulades pel que estableixen els decrets 240/1990 i 330/1990 de la Generalitat de Catalunya

Els serveis que la Cambra ofereix són:

 • Assessorament jurídic fonamentalment en matèria de propietat, arrendament, tributària, laboral, registral i urbanístic
 • Assessorament tècnic, especialment en matèria d’ús, conservació i rehabilitació d’immobles
 • Administració de finques: lloguer i comunitats de propietaris
 • Borsa Immobiliària: comercialització d’immobles en compra-venda o lloguer
 • Assegurances, especialment en l’àmbit del risc de la propietat i el cobrament de rendes de lloguer
 • Valoració de finques urbanes

 

Quant a la seva funció com a òrgan col·laborador amb l’Administració, les funcions principals de la Cambra són:

 • Efectuar el registre, dipòsit i gestió de les fiances d’arrendament de finques urbanes i el registre de contractes d’arrendament
 • Informar els tribunals, amb caràcter pericial, dels assumptes que li siguin requerits en relació a la seva tasca
 • Resoldre les consultes suscitades des de l’Administració i informar-la de tots els assumptes d’interès general per a la propietat urbana
 • Promoure i realitzar estudis tècnics, econòmics i de mercat relacionats amb la propietat urbana, el lloguer i l’activitat immobiliària

El nostre blog

 • La campanya de la Renda 2017 s’inicia el 4 d’abril

 • Compareixença de les Cambres al Congrés dels Diputats contra les ocupacions

 • El govern espanyol porta al TC el Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya